X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

خرید و دانلود فایلهای علمی

انواع تحقیق پروژه پاورپوینت مقاله و سایر فایلهای مجاز

نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی

فصل اول:

ایمنی ماشین آلات:

ایمنی حریق

ایمنی برق

ایمنی ساختمان

مدیریت ایمنی

وسایل حفاظت فردی+

327 سوال فصل یک

فصل دوم:

مدیریت ایمنی

ایمنی حریق

ایمنی جوشکاری

ایمنی ساحتمان و بالا برها

ایمنی برق

ایمنی ماشین آلات

حوادث ناشی از کار

ایمنی ساختمان سازی

ایمنی معدن

265 سوال

========================

توجه ! ممکن است برخی از متون هنگام کپی از فایل بر روی سایت بهم بریزد!

نمونه ای از سوالات و پاسخ ها

فصل اول:

ایمنی ماشین آلات:

1- بر طبق استاندارد OUSA مفهوم علامت ذیل کدامیک از موارد زیر است؟ (کارشناسی ارشد 79)

الف) از لباس بلند استفاده نکنید ب) بدون عینک ایمنی کار نکنید.

ج) بدون حفاظ از دستگاه استفاده نکنید د) دست ها خارج از دستگاه باشد.

2- مدت زمان ضربه زدن در دستگاه های پرس نیم دور 333/0 ثانیه اندازه گیری شده است. از نظر ایمنی حداقل فاصله ای که چشم های الکترونیکی می بایستی قرار گیرند چند اینچ است؟

الف) 25 ب) 98/19 ج) 98/20 د) 199/0

3- در آسانسور مخصوص حمل افراد در صورتیکه سرعت از 60 متر در دقیقه تجاوز کند باید از کدام ضربه گیر استفاده کرد؟ (کارشناسی ارشد 80)

الف) فنری ب) روغنی ج) هوایی د) توپر

4- در سیستم تهویه صنعتی system Effect factor به کدام مورد مربوط می شود؟ (کارشناسی ارشد 81)

الف) نصب فن ب) هود ج) انشعاب د) کلکتور

5- برای قاب حفاظ تسمه و یا زنجیر کابل افقی در ارتفاع بیش از .......... متر از یک کارگاه باید از نبشی استفاده کرد؟ (Ph. D 81)

الف) 2 ب) 6/2 ج) 1 د) 3

6- ترمزهای حفاظتی در بالابرها باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ (Ph.D 81)

الف) باری معادل با یک برابر و نیم ظرفیت مجاز بالابر را نگهدارد.

ب) بار بالابر را نگهدارد

ج) باری معادل 2 برابر ظر فیت مجاز بالابر را نگهدارد.

د) یک برابر ظرفیت مجاز آن را تحمل کند.

7- حداقل فاصله کنار دیوار کارگاه از ماشین های ابزار چند سانتی متر باید باشد؟ (کارشناسی ارشد 81)

الف) 360 ب) 180 ج) 90 د) 45

8- سرعت برش سنگ سمباده ای با قطر cm 30 و2000 دور در دقیقه چند متر بر ثانیه است؟ (کارشناسی ارشد 80)

الف) 56/12 ب) 28/6 ج) 4/31 د) 57/1

9- در چه مواقعی تست هیدرواستاتیکی مخازن تحت فشار ضروری است؟ هنگامی که ...................... ؟ (کارشناسی ارشد 81)

الف) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امکان پذیر باشد.

ب) بازرسی داخل مخازن به طور دوره ای امکان پذیر نباشد.

ج) گزارش داده ها و دستورات سازنده وجود نداشته باشد.

د) انجام آن توسط سازنده توصیه شده باشد.

...

پاسخنامه تشریحی (فصل اول)

1- گزینه «د» صحیح است.

2- گزینه «ج» صحیح است.

OSHA استفاده از فرمول زیر را برای تعیین فاصله بین حمل وسیله حفاظتی حس شونده تا بخش عملیاتی ماشین پیشنهاد می نماید.

D = فاصله نسبت وسیله حفاظتی حس شونده تا منطقه خطر بر حسب اینچ

T × 63 = D

63= فرض می شود که سرعت دست انسان 63 in در ثانیه باشد

98/20 = 333/0 × 63 = D = حمل

T= زمان توقف دستگاه بر حسب ثانیه

کتاب ایمنی و بهداشت برای مهندسین- ترجمه مهندس حلوانی ص 118

3- گزینه «ب» درست است.

- اطاقک آسانسور برقی باید از همه طرف به استثناء دهانه های ضروری جهت ورود و خروج و بارگیری بسته باشد.

- بدنه چاه آسانسور حداقل تا ارتفاع 20/1 متری به بالا مشبک باشد، مشروط بر اینکه عرض چشمه های روزنه ها از 5/2 سانتی متر تجاوز نکند.

- سقف اتاقکهای کاملاً بسته، باید مجهز به دریچه خروجی امدادی بوده و از دو طرف یا لااقل از طرف داخل باز شود.

- هر یک دهم متر مربع از هر قسمت سقف اطاقک ها باید تحمل صد کیلوگرم بار متمرکز را داشته باشد.

- اطاقک یا کابین آسانسور برقی باید دارای در باشد، حذف در کابین موقعی ممکن است که سطح داخلی چاه یا قفسه آسانسور در مجاورت در اطاقک صاف و بدون منفذ بوده و از طرفی سرعت آسانسور از 5/1 متر در ثانیه تجاوز نکند.

- کابین آسانسورهای برقی باید دارای وسیله حفاظتی که به بدنه ی اطاقک نصب شده باشد. این دستگاه باید قدرت متوقف کردن و نگهداشتن اطاقک را با تمام ظرفیت آن در موارد سرعت غیر عادی یا سقوط آزاد و یا رها شدن کابل ها داشته باشد.

- آسانسورهای موتوری باید دارای کلیدهایی در بالاترین و پایین ترین نقطه چاه آسانسور باشند، تا وقتی کابین به اولین یا آخرین طبقه رسید بخودی خود متوقف شود. این کلید باید مستقل بوده و ارتباطی به دستگاه حرکت یا فرمان کابین نداشته باشد.

- حد متوسط سرعت آسانسورهای موتوری بارکش که مقصدی ندارد نباید از 5/37 متر در دقیقه تجاوز کند مگر در مورد آسانسورهایی که تحت نظر یک متصدی کار کرده یا عمل آن خودکار باشد.

- حد متوسط سرعت آسانسورهای برقی بارکش نباید از 45 متر در دقیقه تجاوز کند.

- برای آسانسورهای مخصوص حمل افراد که سرعت آنها از 60 متر در دقیقه کمتر است، می توان ضربه گیرهای روغنی یا فنری یا هوایی بکاربرد ولی اگر سرعت از 60 متر تجاوز کند باید ضربه گیر فقط روغنی باشد.

- برای وزنه های تعادلی نیز باید ضربه گیرهایی مشابه ضربه گیر کابین تعبیه شود. وزنه های تعادلی کابین باید روی ریل راهنما یا داخل محفظه محکمی که عاری از برجستگی باشد حرکت کند.

ایمنی در صنعت، مهندس رجبی ص 21 و ص 22

4- گزینه «الف» صحیح است.

اثر سیستم عبارت است از افت برآورد شده ناشی از کار هواکش در سیستم که جریان هوای یکنواختی ندارد.

تهویه صنعتی، دکتر جعفری بخش 30- 6

5- گزینه «ب» صحیح است.

آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار ص 2- 14

6- گزینه «الف» صحیح است.

آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار ص 14- 21

7- گزینه «ج» صحیح است.

- اتاق ها و محل کار دائم باید لااقل 3 متر از کف تا سقف ارتفاع داشته و فضای آن برای حداکثر افراد که به کار مشغولند برای هر نفر کمتر از 12 متر مکعب نباشد. اگر ارتفاع محل کار از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع محل کار از 4 متر بیشتر باشد برای محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع 4 متر منظور می شود.

- در فضای کارگاه، نصب ماشین ها و قرار دادن این اشیاء و محصولات نباید مزاحمتی برای عبور افراد ایجاد کند.

- در اطراف هر یک از دستگاه ها باید فضای کافی منظور شود تا کارگران بتوانند براحتی برای انجام کار عادی رفت و آمد نموده و اصلاحات و تعمیرات و نقل و انتقال مواد مصرفی و تولیدی را انجام دهند.

ایمنی در صنعت مهندس رجبی، ص 9 و 10

- کناره ها یا راهروها می بایستی به اندازه کافی پهن باشند تا بتوان به طور راحت ماشین ها را داخل یا خارج کرد، کناره باید حداقل 90 سانتیمتر پهنا داشته باشند.

- محل عبور و حدود و کناره ها خط کشی شود.

جزوه درسی ایمنی ماشین های ابزار مهندس حلوانی

8- گزینه «ج» صحیح است.

سرعت محیطی سنگ سمباده از روی فرمول زیر بدست می آید:

U = سرعت محیطی سنگ سمباده بر حسب متر در ثانیه

D= قطر سنگ بر حسب متر

m 3/0 = cm 30 = D = حل

N= تعداد دور سنگ بر حسب متر

2000 = N

14/3 =

؟ = U

ایمنی در صنعت، مهندس رجبی ص 113

9- گزینه «ب» صحیح است.

- سیلندرهای خالی را با سیلندرهای پر نباید مخلوط کرد، باید آنها را در دو قسمت مختلف نگهداری کرد.

- نباید از واشر چرمی استفاده کرد، یا شیر آنرا روغن کاری نمود.

- روی سیلندر نباید اسم یا تاریخ حک کرد.

- آب کندانسه شده ته کپسول ها را باید خالی کرد و ذرات زنگ زده را بیرون آورد.

- آزمایش هیدرواستاتیک باید هر سال یکبار انجام شود.

ایمنی در صنعت مهندس رجبی ص 69

از تست هیدرو استاتیک برای تعیین و سنجش میزان مقاومت بدنه مخازن فشار استفاده می شود. در مخازن تحت فشار به دلایل فشار مداوم روی دیواره مخازن، عواملی چون خستگی فلز، خوردگی فلز و ... عارض می شود که ممکن است این معایب باعث وقوع حوادث ناگوار گردد.خرید فایللینک منبع :نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی filecero.cero.ir/product-353514-نمونه-سوالات-مهندسی-ایمنی-با-پاسخ-تشریحی.aspx‎Cachedنمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی دسته: نمونه سوالات بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 542 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 364. نمونه سوالات مهندسی ... دانلود نمونه سوال درس ایمنی و بهداشت صنعتی پیام نور www.20file.org/bcat/plp/958‎Cached Similarدانلود نمونه سوال درس ایمنی و بهداشت صنعتی پیام نور. 14 رای. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 ... مهندسی صنایع , ... نمونه سوالات ایمنی و بهداشت صنعتی با پاسخ تشریحی , ... دانلود نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی - فایلهای مفید cero1.blogsky.com/.../دانلود-نمونه-سوالات-مهندسی-ایمنی-با-پاسخ-تشریحی‎Cached19 نوامبر 2016 ... نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی. دانلود نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی. نمونه سوالات ایمنی ماشین آلات ایمنی حریق مدیریت ... نمونه سوالات مهندسی ایمنی با پاسخ تشریحی romexnews.rozblog.com/.../-نمونه-سوالات-مهندسی-ایمنی-با-پاسخ-تشریحی.html‎Cached26 نوامبر 2016 ... 1. بزرگ ترین مرجع نمونه سوالات امتحانى - سوالات تشریحی ... نمونه سوالات ایمنی و بهداشت صنعتی - کتابخانه الکترونیکی پیام نور www.pnueb.com/courses/sq/147/.../ایمنی-و-بهداشت-صنعتی‎Cached Rating: 4 - 214 votes دانلود کتابچه نمونه سوالات درس ایمنی و بهداشت صنعتی : شامل 19 نیمسال- کارشناسى -فنی مهندسی-مهندسی صنایع- نمونه سوال -ایمنی و بهداشت صنعتی- - 112211- 1122031. ... به موجود بودن جواب تستی و تشریحی در جدول ذیل توجه کنید ... زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب). نمونه سوالات مهندسی صنایع پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی pnu4u.com/4789/سوالات-صنایع-پیام-نور-پاسخنامه-جواب/‎Cached... سوالات رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه. پاتوق مهندسی صنایع - نمونه سوال و جزوات ie-pnui.blogfa.com/category/1/نمونه-سوال-و-جزوات‎Cached Similarبرچسب‌ها: نمونه سوالات مهندسی صنایع با پاسخ تستی, تشریحی · ادامه مطلب . ... نمونه سوالات ایمنی و بهداشت صنعتی همراه با پاسخنامه تستی. دسته بندی : نمونه سوال و ... پاتوق مهندسی صنایع - نمونه سوالات ایمنی و بهداشت صنعتی همراه با ... ie-pnui.blogfa.com/.../نمونه-سوالات-ایمنی-و-بهداشت-صنعتی-همراه-با-پاسخنامه-تستی‎Cached Similarپاتوق مهندسی صنایع - نمونه سوالات ایمنی و بهداشت صنعتی همراه با پاسخنامه تستی - alireza ghobadzade. انجمن تخصصی مهندسی صنایع مرکز کرمانشاه - دانلود نمونه سوال ie-sa.blogfa.com/post/681/دانلود-نمونه-سوال‎Cached Similarایمنی و بهداشت صنعتی نیمسال اول 90-89 ... نمونه سوالات مهندسی ارزش نیمسال وم ۸۸- ۸۹ همراه با پاسخ سوالات تشریحی · امار و احتمال مهندسی نیمسال دوم 88-89 با پاسخ. سوالات استخدامی مهندسی ایمنی صنعتی شرکت پالایش نفت امام خمینی ... failha.com/سوالات-استخدامی-مهندسی-ایمنی-صنعتی-شر/4799‎Cached5 فوریه 2016 ... نمونه سوالات مدیریت ایمنی و ریسک ۲۰ سوال با پاسخنامه ... نمونه سوالات استخدامی مهندسی صنایع(ایمنی صنعتی)( شرکت … ..... گرامر زبان عمومی; مجموعه سوالات کنکورهای HSE و ایمنی صنعتی به همراه پاسخنامه تشریحی; کتاب انگلیسی ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:45 | چاپ مطلب